Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

bubble-gum
19:49
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle

March 10 2018

bubble-gum
23:31

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

bubble-gum
23:26
8233 758c

February 14 2018

bubble-gum
14:41
4441 44ed 500
Reposted fromtfu tfu viaiamnotarobot iamnotarobot

January 23 2018

bubble-gum
22:19
22:08
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaredshadow redshadow

November 21 2017

20:18
bubble-gum
20:18

Z milczenia, nie z ubrań mnie rozbierz.
W miesiącu tęsknoty, wstyd przez głowę mi ściągnij, bo jestem zmęczony, jakbym harował tydzień i niczego nie stworzył.

Otul mnie do snu i szepcz w krótkich zdaniach o tym, co daje nam świat.

— Kamil Wawrzyniak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bubble-gum
20:18
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna vianiewidkaa niewidkaa
bubble-gum
20:15
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaconvoitise convoitise

June 18 2017

21:43
bubble-gum
21:43
9103 3309 500
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viawolalabym wolalabym
21:42
9762 2a68 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapouler pouler
bubble-gum
21:40
Najgorszy jest lęk przed czymś, czego nie można nazwać. Na lęk bez imienia nie pomagają nawet strzykawki.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx

June 05 2017

bubble-gum
08:46
3565 2681 500
Reposted fromatramentovva atramentovva viamodalna modalna
bubble-gum
08:45
4547 f131
Reposted fromgreensky greensky viawolalabym wolalabym
bubble-gum
08:43
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viapouler pouler
08:42
0071 765b 500
Bardzo.

May 13 2017

bubble-gum
09:19
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viawolalabym wolalabym
bubble-gum
09:18
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl